Omet navegació

Ací, aquí, allà, allí

Aquests adverbis tenen una funció díctica paral·lela a la dels demostratius. Ací indica el lloc on es troba qui parla; aquí, el lloc on es troba qui escolta, i allà i allí, un lloc llunyà respecte als dos interlocutors.

De manera paral·lela al que hem indicat per als demostratius, en la llengua escrita habitual, on predominen els usos anafòrics i catafòrics (referència a un element del discurs ja mencionat o que s’esmentarà pròximament), és suficient amb la distinció de dos graus de proximitat/llunyania: ací/ allí, allà.

Ens referirem ara als drets de les persones; ací caldrà distingir entre subjectes actius i subjectes passius.
Allà on abans es parlava de minusvalidesa, ara parlem de discapacitat.

En contextos molt formals, i on calga distingir entre els tres graus de dixi (per exemple, en correspondència o en comunicació entre organismes), utilitzarem per al segon grau la forma clàssica aquí.

En resposta a l’escrit enviat per la vostra directora general, remetem aquí (a aqueixa direcció general) l’informe realitzat pels nostres tècnics.