Omet navegació

Els diftongs

Concepte

S’anomena diftong el grup fònic que combina dins de la mateixa síl·laba una vocal qualsevol, que funciona com a nucli sil·làbic, i una i o una u, que funcionen com a semivocal o com a semiconsonant. La i i la u són semivocals quan es troben darrere de la vocal nuclear: ai-re, cau-re. La u és semiconsonant quan es troba davant de la vocal nuclear: qua-tre, llen-gua.

Classificació

Segons la posició que ocupen la i i la u en relació a la vocal nuclear, els diftongs es classifiquen en creixents i decreixents.

Són diftongs creixents els formats per una semiconsonant precedida per una g o una q, i seguida de la vocal nuclear:

ua guany, qua-tre üi lin-güís-tic, o-bli-qüi-tat
üe qües-ti-ó, un-güent uo q-rum, quo-ta

Són diftongs decreixents els formats per una vocal nuclear seguida d’una semivocal:

ai ai-re, mai au cau-ré, pau
ei rei-na, re-mei eu he-reu, veu-re
ii no-vii iu es-tiu, viu-re
oi boi-ra, he-roi ou cou-re, re-mou
ui buit, cui-na uu duu, lluu

Les vocals i i u també poden funcionar com a semiconsonant quan es troben a començament de mot seguides d’una vocal o bé entre dos vocals. En aquests casos formen síl·laba amb la vocal següent: iam-be, io-gurt; hie-na, hui; bo-ia, cre-ua.

La combinació de vocals iu no forma diftong en alguns mots d’origen culte, com ara Màrius, nònius, Pius; aquàrium, càmbium, critèrium, harmònium, ílium, ísquium, mèdium, oídium, òmnium, pandemònium, pòdium, presídium, simpòsium, solàrium, sudatòrium, terràrium, velàrium i vivàrium.


Vegeu també: